českyenglish

Pro autory

Jednací jazyk a publikace příspěvků
Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Příspěvky je nutno dodat v jazyce:

• anglickém (GB English) pro uveřejnění v časopise Manufacturing Technology, který je zařazen ve světové citační databázi SCOPUS.
• českém nebo slovenském – pro uveřejnění v recenzovaném časopise Strojírenská technologie

Otištění příspěvku v konkrétním časopise je podmíněno splněním požadavků pro psaní příspěvků, doručením smlouvy o převodu autorských práv k příspěvku a recenzním řízením, jehož výsledkem je přijetí článku k publikaci. Účastníci konference již neplatí poplatek za publikace článku v MT či ST. Publikace je součástí konferenčního poplatku.

Důležité!!!!!!!

Časopis Manufacturing Technology (ISSN 1213-2489) - MT
V případě příspěvků v anglickém jazyce, které autor předkládá do časopisu Manufacturing Technology použije výhradně webový portál MTAA pro vkládání příspěvků do tohoto periodika, viz odkaz níže.

http://journal.strojirenskatechnologie.cz/portal/
Pokud autor není zaregistrován na portálu MTAA, musí se nejprve zaregistrovat, tj. vyplnit všechny požadované údaje a odeslat formulář. Následně obdrží e-mail s odkazem na potvrzení provedené registrace, čímž aktivuje svou osobní stránku. Na této stránce pak má možnost vkládat příspěvky (nejen pro tuto konferenci) a sledovat stav svého příspěvku.

Pro konferenci Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů 2016 prosím při vkládání článku vyberte v sekci „Type of article“ možnost „NDT conference article“ čímž přiřadíte Váš příspěvek právě této akci. Formální požadavky pro psaní článků (šablona) + smlouva o převodu autorských práv jsou zavedeny v systému internetové aplikace.

Plná znění příspěvků (ST i MT) budou přijímána pouze do 30. 8. 2016V případě pozdního zaslání příspěvku si je autor vědom, že článek nebude publikován v určeném čísle Manufacturing Technology pro tuto konferenci. V případě zájmu o následné publikování příspěvku, musí zaplatit plnou sazbu za publikaci.

Časopis Strojírenská technologie (ISSN 1211-4162) - ST

Formální požadavky na psaní článků v češtině a slovenštině + smlouva o převodu autorských práv pro časopis Strojírenská technologie jsou uvedeny na www stránkách:

http://casopis.strojirenskatechnologie.cz/pokyny_pro_autory.html
Články v českém a slovenském jazyce zasílejte výhradně na e-mail redakce@fvtm.ujep.cz s poznámkou, že se jedná o článek v rámci konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů 2016.
Prezentace firem a reklama v časopisech

Přihlášeným firmám a společnostem je umožněna prezentace formou přednášky, prospektů, praktické ukázky přístrojů, zařízení nebo přípravků. Každá firma bude mít k dispozici samostatné místo pro prezentaci svých výrobků (prospektů) a případně uvedenou reklamu ve sborníku přednášek či časopisech.

Podklady pro zveřejnění reklamy v časopisech (Strojírenská technologie, Manufacturing Technology) musí být dodány nejpozději do 30. 8. 2016.

Podklady pro reklamu konzultujte s redakcí časopisů prostřednictvím e-mailu na redakce@fvtm.ujep.cz. Dodaná reklama nebude již upravována.
CENA ZA REKLAMU v časopise Strojírenská technologie nebo Manufacturing Technology je 5 000,- Kč (200,- EUR) za 1 stránku A4 v černobílém provedení a 10 000,- Kč (400,- EUR) za A4 v barevném provedení. (ceny bez DPH).
CENA PREZENTACE FIRMY NA KONFERENCI za pronájem místa pro přístroje a zařízení je 2 000,- Kč bez DPH (80,- EUR).

VTP FVTM