českyenglish

Program

Rámcový program konference

Úterý 18. 10. 2016
Společenská akce – prohlídka historické části města s průvodcem 16:00 – 18:00
Registrace účastníků konference 18:00 – 19:00
Večeře 19:00

středa (19. 10. 2016)
08:30 - 08:45 Zahájení konference a vystoupení děkana FVTM
Štefan Michna, FVTM UJEP v Ústí nad Labem
08:45 - 09:00 Fraktografická analýza trhlín poeutektických Al-Si zliatin
Fractographical Cracks Analysis of the Hypo-eutectic Al-Si Alloys
Lukáč Ivan, TU v Košiciach
09:00 - 09:15
Slinování v plazmatu jako nástroj pro výrobu ultrapevných kovů a slitin
Sintering in Plasma as a Tool for the Production of Ultra Hard Metals and Alloys
Vojtěch Dalibor, VŠCHT v Praze
09:15 - 09:30
Magnetické anizotropie tvrdých frézovaných povrchů
Magnetic Anisotropy of Hard Milled Surfaces
Neslušan Miroslav, Žilinská univerzita v Žiline
09:30 - 09:45
Mikroskopie povrchu materiálů pro tkáňové inženýrství
Surface Microscopy of Materials for Tissue Engineering
Švorčík Václav, VŠCHT v Praze
09:45 - 10:00
Povrchové úpravy materiálů pro různé aplikace a charakterizace povrchových vlastností
Surface Treatments of Materials for Various Applications and Characterization of Surface Properties
Kolská Zdeňka, PŘF UJEP v Ústí nad Labem
10:00 – 10:15
Srovnání mechanických a tribologických vlastností povlaků TiCN and CrCN nanášených CVD
Comparison of Mechanical and Tribologycal Properties of TiCN and CrCN Coatings Deposited by CVD
Louda Petr, TU v Liberci
10:15 - 10:30
In-situ elektronová mikroskopie hliníkových slitin
In-situ Electron Microscopy of Aluminum Alloys
Cieslar M., Univerzita Karlova v Praze
10:30 – 11:00 COFFEE BREAK
11:00 – 11:15
Nové možnosti měření v 3D mikroskopii
New Opportunities of Measurement in 3D Microscopy
Jiříkovský K., OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., ČLEN KONCERNU
11:15 – 11:30
Aplikace magnetokorelační analýzy na kontrolu obrobitelnosti feromagnetických materiálů
Application of Magneto Correlation Analysis for Checking the Machinability of Ferromagnetic Materials
Kocman Karel, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
11:30 – 11:45
Příspěvek mikroskopie k objasnění mechanismu vzniku fází Ni-Ti při reaktivní sintraci
The Contribution of Microscopy for Clarification of the Phase Formation Mechanism of Ni-Ti during Reactive Sintering
Novák Pavel, VŠCHT v Praze
11:45 – 12:00
Využití SEM pro vyhodnocování únavových vlastností austenitické nerezové oceli AISi 316L
The Usage of SEM for Fatigue Properties Evaluation of Austenitic Stainless Steel AISi 316L
Palček Peter, Žilinská univerzita v Žiline
12:00 – 12:15
Kombinovaný účinok starnutia a vodíkového krehnutia na mechanické vlastnosti nízkouhlíkových ocelí
The Combined Effect of Aging and the Hydrogen Brittleness on Mechanical Properties of low carbon steels
Gejza Rosenberg, SAV
12:15 – 12:30
MMM technika pro nedestruktivní hodnocení povrchu
MMM Technique for Non-destructive Evaluation of Surfaces
Čilliková Mária, Žilinská univerzita v Žiline
12:30 – 12:45 Využití mikroskopie pro analýzu morfologie částic otěru generovaných v palivovém systému spalovacího motoru
Use of Microscopy for Morphology Analysis of Wear Particles Generated in the Fuel Systems of Internal Combustion Engine
Pexa Martin, ČZU v Praze
12:45 – 13:00 Digitální mikroskop VHX-5000
Digital Microscope VHX-5000
Vaněček Jiří, KEYENCE INTERNATIONAL (Belgium) NV/SA
13:00 – 14:00 OBĚD
14:00 – 14:15
Tvar a struktura nanočástic oxidu titaničitého
The Shape and Structure of Titanium Dioxide Nanoparticles
Novotný Jan, FVTM UJEP v Ústí nad Labem
14:15 – 14:30
Vliv velkých rozestupů nečistot na součinitel únavové pevnosti
Effect of Large Impurities Spacing on Fatigue Resistance Coefficient
Lipiński Tomasz, Warmia and Mazury University in Olsztyn
14:30 – 14:40
Porovnání struktury slitiny CuZn40MnAl lité do pískových a kovových forem
Comparison of the Structure of CuZn40MnAl Alloy Casted into Sand and Metal Moulds
Kejzlar Pavel, TU v Liberci
14:40 – 14:50
Hodnocení kvality homogenizace čepů hliníkových slitin
Quality Evaluation of Pins Homogenization from Aluminum Alloys
Bajcura Matúš, Constellium Extrusions Děčín
14:50 – 15:00
Tribologické vlastnosti TiN/AlTiN and AlTiN/TiN vícevrstvých nano povlaků
Tribological Properties of TiN/AlTiN and AlTiN/TiN nanomultilayer coatings
Bakalová Totka, TU v Liberci
15:00 – 15:10
Další možnosti využití metody vířivých proudů v materiálovém inženýrství
Further Areas of Applicability of Eddy Current Method in Materials Engineering
Beneš Petr, ZČU v Plzni
15:10 – 15:20 Vodíková křehkost slitiny Ni-Ti pro biomedicínské využití
Hydrogen Embrittlement of Ni-Ti Alloys for Biomedical Use
Šerák Jan, VŠCHT v Praze
15:20 – 15:30 Přesná metrologie spodní strany transparentních ploch prostřednictvím nové generace optického profilování
Accurate Metrology Underneath Transparent Surfaces through New Generation Optical Profiling.
Ekizoglu Nikos, IRIDA IBERICA, S. L.
15:30 – 15:40 Tepelné zpracování a jeho vliv na únavovou životnost slitiny IN 718
Applied Heat Treatment and Its Influence on IN 718 Alloy Fatigue Life
Belan Juraj, Žilinská univerzita v Žiline
17:00 – 18:00 VEČEŘE
19:00 – 20:30 Společenská akce – Večer v sedleckém opatství
21:00 – 22:30 COFFEE BREAK

čtvrtek (20. 10. 2016)
08:30 - 08:45 Studium morfologie povrchu a topografie čistého železa obráběného WEDM
Study of Surface Morphology and Topography of Pure Iron Machined by WEDM
Beneš Libor, FVTM UJEP v Ústí nad Labem
08:45 – 08:55 Opotřebení oleje u motorů využívající plynná paliva
Wear of Engine Oils Using Gaseous Fuels
Hönig Vladimír, ČZU v Praze
08:55 – 09:05 Vysoce entropické slitiny připravené kombinací mechanického legování a plazmového spékání
High Entropy Alloys Prepared by Combination of Mechanical Alloying and Spark Plasma Sintering
Průša Filip, VŠCHT v Praze
09:05 – 09:10 Vysoce účinná metoda, která vede k produkci anorganických TiO2 nanovláken
High Efficiency Method that Leads to Production of Inorganic TiO2 Nanofibers
Kovář Radovan, TU v Liberci
09:15 - 09:25 Vliv stopových přísad stroncia na vlastnosti hliníkové bronzy CuAl10Fe5Ni5
Influence of Trace Strontium Additives on the Properties of Aluminum Bronzes CuAl10Fe5Ni5
Lána Ivo, Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o.
09:25 – 09:35 Vliv úpravy plasmou na pevnost v tahu vláken Ensete Ventricosum
The Effect of Plasma Treatment on Tensile Strength of Ensete Ventricosum Fibres
Hrabě Petr, ČZU v Praze
09:35 – 09:45
Využití ultrazvukové defektoskopie při vývoji leteckých kompozitních konstrukcí
Use of Ultrasonic Testing in the Development of Aeronautical Composite Structures
Bělský Petr, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
09:45 – 09:55 Využití mikroskopie pro hodnocení vad galvanicky povlakovaných polymerních dílů
Use of Microscopy for Evaluation of Galvanized Coated Polymeric Parts Defects
Andršová Zuzana, TU v Liberci
09:55 – 10:05 Současné trendy v hodnocení opotřebení řezných nástrojů
Current Trends in the Evaluation of Cutting Tools Wear
Miroslav Zetek., ZČU v Plzni
10:05 – 10:15 Mikroskopická charakterizace nanočástic Au připravených metodou rozprašování
Microscopic Characterization of Au Nanoparticles Prepared by Sputtering Method
Michalcová Alena, VŠCHT v Praze
10:15 – 10:25 Zkoumání chování opětovného řazení v Fe-rich B2-type FeAl slitinách
Investigation of Re-ordering Behavior in Fe-rich B2-type FeAl
Zhao Mi, Yoshimi Lab., Department of Materials Science
10:25 – 10:35 Aplikace mikroskopie v experimentálním popisu skelný prach/epoxidových systémů
Applications of Microscopy in Experimental Description of Glass Powder/Epoxy Systems
Valášek Petr, ČZU v Praze
10:35 – 10:45 Struktura litých a lisovaných tyčí pro zápustkové výkovky ze slitiny Al-Mg-Si
The Structure of Cast and Extruded Rods for Die Forgings from Al-Mg-Si Alloy
Luštinec Jan, SVÚM a.s.
10:45 – 10:55 Struktura a mechanické vlastnosti slitiny WE43 připravené práškovou metalurgií
Structure and mechanical properties of WE43 prepared by powder metallurgy route
Dvorský Drahomír, VŠCHT v Praze
11:00 – 11:30 COFFEE BREAK
11:30 – 11:40 Vliv chemického složení vybraných materiálů na drsnost řezné hrany a šířku TOZ
Influence of Chemical Composition of Selected Materials on the Roughness of Cutting Edge and the Width of HAZ
Nigrovič Rastislav, Žilinská univerzita v Žiline
11:40 – 11:50 Využití mikroskopie při optimalizaci přípravy slitin Ti-Al-Si práškovou metalurgií
Use of Microscopy in Optimizing of the Preparation of Ti-Al-Si Alloys by Powder Metallurgy
Knaislová Anna, VŠCHT v Praze
11:50 – 12:00 Detekce korozních úbytků pomocí ultrazvukových tloušťkoměrů
The Detection of Corrosion Losses Using Ultrasonic Thickness Gauge
Milan Petřík, OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., ČLEN KONCERNU
12:00 – 12:10 Mikroskopické hodnocení 3D-tištěných povrchů materiálů a charakteristická mikrostruktura
Microscopic Evaluation of 3D-printed Materials Surface and Characteristic Microstructure
Fousová Michaela, VŠCHT v Praze
12:10 – 12:20 Identifikace zbytkového austenitu v oceli po chemicko tepelném zpracování
Identification of Residual Austenite in the Steel after Chemical-heat Treatment
Michnová Lenka, FVTM UJEP v Ústí nad Labem
12:20 – 12:30 Kompozitní materiály NiTi-Ti2Ni
Composite Materials NiTi-Ti2Ni
Kristianová Eva, VŠCHT v Praze
12:30 – 12:40 Zpracování hliníkových slitin s vysokým obsahem železa metodami práškové metalurgie
Treatment of Aluminum Alloys with a High Content of Iron by Powder Metallurgy Methods
Kučera Vojtěch, VŠCHT v Praze
12:40 – 12:50 Vliv zatěžování ohybovým momentem zkušebních tyčí ze slitiny AlSi7Mg0,3 na stav napjatosti na jejich povrchu a analýza vnitřní struktury pomocí rtg. Difrakce
Effect of Bending Moment Loading of the Test Bars from AlSi7Mg0.3 Alloy on Stress State on Its Surface and Internal Structure Analysis Using X-ray Diffraction
Řidký Ondřej, TU v Liberci
12:50 – 13:00 Popis korozního chování biodegradovatelné slitinyZn-1.5Mg-0.5Ca určené pro medicínské aplikace
Description of the Corrosion Behavior of Biodegradable Alloy Zn-1.5Mg-0.5Ca Designed for Medical Applications
Pospíšilová Iva, VŠCHT v Praze
13:00 - 13:10 Tvorba nárůstku při obrábění slitiny AlSi7Mg0,3
Built-up Edge Formation in Machining AlSi7Mg0.3 Alloy
Martinovský Michal, FVTM UJEP v Ústí nad Labem
13:10 – 13:25 Nové trendy ve spektrometrii
New Trends in Spectrometry
Ševčík Pavel, BAS Rudice s.r.o.
13:30 – 14:30 OBĚD
14:30 – 14:40 Analýza povrchových vad výlisků Al slitin
Analysis of the Extrusions Surface Defects from Aluminum Alloys
Ďuriš Jaroslav, Constellium Extrusions Děčín
14:40 – 14:50 Mikrostruktura nových kobaltových slitin pro lékařské aplikace
Microstructure of the New Cobalt Aalloys for Medical Applications
Nová Kateřina, VŠCHT v Praze
14:50 – 15:00 Vliv tepelného zpracování a vysokoteplotní deformace na strukturu niobem a uhlíkem legované slitiny typu Fe3Al
The Effect of Heat-treatment and High-temperature Deformation on the Structure of Niobium and Carbon Doped Fe3Al – Type Alloy
Švec Martin, TU v Liberci
15:00 – 15:10 Slinování v plazmatu jako nástroj pro výrobu ultrapevných kovů a slitin
Sintering in Plasma as a Tool for the Production of Ultra Hard Metals and Alloys
Marek Ivo, VŠCHT v Praze
15:10 – 15:20 Nízko-cyklická zkouška únavy lepeného spoje vyztuženého biologicky rozložitelnými tkaninami
Low-cyclic Fatigue Test of Adhesive Bond Reinforced with Biodegradable Fabrics
Zavrtálek Jan, ČZU v Praze
15:20 – 15:30 Porovnání vlastností slitin Ni-Ti a Ni-Ti-X připravených různými postupy
Comparison of Properties of Alloys Ni-Ti, Ni-Ti-X Prepared by Various Methods
Salvetr Pavel, VŠCHT v Praze
15:30 – 15:40 Použití optické a elektronové mikroskopie při vyhodnocování optimalizace materiálovo-technologického modelování výrobních procesů týkajících se ochlazování výkovků
Use of Optical and Electron Microscopy in Evaluating Optimization by Material-technological Modelling of Manufacturing Processes Involving Cooling of Forgings
Vorel Ivan, ZČU v Plzni
15:40 – 15:50 Optimalizace výroby porézních biomateriálů na bázi Ti-Si
Optimization the Production of Porous Materials Based on Ti-Si
Bernatiková Adriana, VŠCHT v Praze
15:50 – 16:00 Nekonvenční způsoby termomechanického zpracování nástrojových ocelí
Unconventional Methods of Thermomechanical Treatment of Tool Steels
Opatová Kateřina, ZČU v Plzni
16:00 – 16:10 Vliv Mg, C a Zr na strukturu a vlastnosti slitin Ni-Ti-X vyrobených reaktivní sintrací
Effect of Mg, C and Zr on the Structure and Properties of Alloys Ni-Ti-X Produced by Reactive Sintering
Školáková Andrea, VŠCHT v Praze
16:10 – 16:20 Mini-Thixoforming nízkouhlíkové vysoce legované oceli
Mini-Thixoforming of Low-Carbon High-Alloy Steel
Jeníček Štěpán, ZČU v Plzni
16:20 – 16:30 Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti dvousložkových slitin hořčíku s obsahem Ga, In a Sn
Effect of Microstructure on the Mechanical Properties of Binary Magnesium Alloys Containing Ga, In and Sn
Kubásek Jiří, VŠCHT v Praze
16:30 – 16:35 Uzavření konference
16:35 – 17:00 COFFEE BREAK


18:00 – 19:00

Redakční rada časopisů Strojírenská technologie a Manufacturing Technology
19:00 – 01:00
Společenský večer s rautem spojený s předáním cen za „Nejlepší Ph.D. prezentaci“ a vyhlášením výsledků fotosoutěže.
Během prvního a druhého dne bude také probíhat soutěž „O nejhezčí barevnou a černobílou fotografii struktury materiálu“ ´

Soutěž proběhne ve dvou kategoriích a to v oblasti barevné fotografie a v oblasti černobílé fotografie.
Každý účastník soutěže může přihlásit maximálně 3 barevné a 3 černobílé fotografie struktury materiálu (je možné se zúčastnit i jen jedné z těchto kategorií). Fotografie může být do velikosti max. A4. Každou fotografii je potřeba popsat následně: zvětšení, 1 – 2 věty popis struktury, způsob leptání a pozorování.

Fotografie budou vyvěšeny během prvního dne konference a budou hodnoceny komisí soutěže a účastníky konference (VOX POPULI). Vítězové soutěže budou odměněni věcnými cenami. Ceny budou předány na společenském večeru konference. Fotosnímky zasílejte nejpozději do 1. 10. 2016 na kontaktní adresu.


VTP FVTM