českyenglish

  Úvodem

  UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
  FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU, KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ,

  ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI - FAKULTA STROJNÍ
  KATEDRA MATERIÁLŮ A STROJÍRENSKÉ METALURGIE,

  ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE,

  OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU


  A DALŠÍ PRACOVIŠTĚ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÝCH ŠKOL A PRŮMYSLU

  POŘÁDAJÍ

  4. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI


  Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů

  18. - 21. 10. 2016

  Hotel U Kata – Kutná Hora  Čtvrtý ročník mezinárodní konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů je pořádán Fakultou výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem společně s Ústavem kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha, Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni, s firmou OLYMPUS CZECH GROUP a dalšími pracovišti strojírenské technologie a materiálového inženýrství českých a zahraničních univerzit a průmyslu.
  V rámci konference proběhne také setkání redakční rady časopisů Manufacturing Technology a Strojírenská technologie.
  Konference je společenskou událostí, která má kromě své odborné přednáškové části, také část kulturní a to v podobě zážitkového programu. U příležitosti čtvrtého ročníku konference je připraven ,,Večer v Sedleckém opatství,, Jedná se stylový večerní program, jehož hlavní součástí je prohlídka katedrály sv. Jana Křtitele – nejstarší katedrály střední Evropy a světoznámé kostnice. Program začíná u vchodu do katedrály a průvodci oblečení do kostýmů cisterciáckých mnichů provádí návštěvníky setmělou katedrálou za svitu svící a vykládají jim historii i legendy vážící se k této úchvatné katedrále. Během prohlídky je pro návštěvníky připravena ochutnávka kutnohorského vína ze sedlecké rezervy, zpěv gregoriánských chorálů a poslech varhanní hudby.

  Témata jednání konference


  Jednání konference je zaměřeno na využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přiblíží využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech. Dále se konference bude zabývat využitím nedestruktivního zkoušení ve výrobním procesu při testování a kontrole materiálů a v rámci výzkumu a také přiblíží možnosti použití speciální techniky v praxi a výzkumu (termokamera, vysokorychlostní kamera, RTG zařízení, ultrazvukové přístroje a linky atd.). Na konferenci bude představena celá škála těchto přístrojů a zařízení s možností seznámení se s jejich využitím, funkcemi, obsluhou atp.

  Jednotlivá vystoupení budou zaměřena zejména na uvedené oblasti:

  • elektronová mikroskopie a její využití ve vědě, výzkumu a optimalizaci materiálových vlastností a výrobních procesů,
  • optická a laserová mikroskopie a jejich aplikace (věda, výzkum, aplikace, optimalizace výrobních procesů),
  • nové trendy a zařízení v oblasti mikroskopie,
  • fraktografie a její využití jako forenzní vědy,
  • využití RTG metod při řešení technologických a konstrukčních problémů,
  • využití mikroskopie, RTG metod a nedestruktivních metod v oblasti výzkumu a při řešení technologických problémů,
  • nedestruktivní zkoušení (zařízení, aplikace ve vědě, výzkumu a průmyslu),
  • speciální záznamová technika (vysokorychlostní kamera, termokamera atp.) a její využití v oblasti výzkumu a průmyslu,
  • prezentace jednotlivých přístrojů a zařízení v oblasti mikroskopie a NDT.


  Ve výše uvedených oblastech se těšíme na vaše příspěvky a prezentace.


  VTP FVTM