českyenglish

Úvodem

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU, KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ,

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI - FAKULTA STROJNÍ
KATEDRA MATERIÁLŮ A STROJÍRENSKÉ METALURGIE,

ÚSTAV KOVOVÝCH MATERIÁLŮ A KOROZNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE,

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O., ČLEN KONCERNU


A DALŠÍ PRACOVIŠTĚ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÝCH ŠKOL A PRŮMYSLU

POŘÁDAJÍ

4. MEZINÁRODNÍ KONFERENCI


Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů

18. - 21. 10. 2016

Hotel U Kata – Kutná HoraČtvrtý ročník mezinárodní konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů je pořádán Fakultou výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem společně s Ústavem kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT Praha, Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni, s firmou OLYMPUS CZECH GROUP a dalšími pracovišti strojírenské technologie a materiálového inženýrství českých a zahraničních univerzit a průmyslu.
V rámci konference proběhne také setkání redakční rady časopisů Manufacturing Technology a Strojírenská technologie.
Konference je společenskou událostí, která má kromě své odborné přednáškové části, také část kulturní a to v podobě zážitkového programu. U příležitosti čtvrtého ročníku konference je připraven ,,Večer v Sedleckém opatství,, Jedná se stylový večerní program, jehož hlavní součástí je prohlídka katedrály sv. Jana Křtitele – nejstarší katedrály střední Evropy a světoznámé kostnice. Program začíná u vchodu do katedrály a průvodci oblečení do kostýmů cisterciáckých mnichů provádí návštěvníky setmělou katedrálou za svitu svící a vykládají jim historii i legendy vážící se k této úchvatné katedrále. Během prohlídky je pro návštěvníky připravena ochutnávka kutnohorského vína ze sedlecké rezervy, zpěv gregoriánských chorálů a poslech varhanní hudby.

Témata jednání konference


Jednání konference je zaměřeno na využití optické, laserové a elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum, optimalizaci vlastností materiálů a analýzu souvislostí s výrobními technologiemi. Konference přiblíží využití těchto metod při řešení výrobních a technologických problémů a nové trendy a možnosti v těchto oblastech. Dále se konference bude zabývat využitím nedestruktivního zkoušení ve výrobním procesu při testování a kontrole materiálů a v rámci výzkumu a také přiblíží možnosti použití speciální techniky v praxi a výzkumu (termokamera, vysokorychlostní kamera, RTG zařízení, ultrazvukové přístroje a linky atd.). Na konferenci bude představena celá škála těchto přístrojů a zařízení s možností seznámení se s jejich využitím, funkcemi, obsluhou atp.

Jednotlivá vystoupení budou zaměřena zejména na uvedené oblasti:

• elektronová mikroskopie a její využití ve vědě, výzkumu a optimalizaci materiálových vlastností a výrobních procesů,
• optická a laserová mikroskopie a jejich aplikace (věda, výzkum, aplikace, optimalizace výrobních procesů),
• nové trendy a zařízení v oblasti mikroskopie,
• fraktografie a její využití jako forenzní vědy,
• využití RTG metod při řešení technologických a konstrukčních problémů,
• využití mikroskopie, RTG metod a nedestruktivních metod v oblasti výzkumu a při řešení technologických problémů,
• nedestruktivní zkoušení (zařízení, aplikace ve vědě, výzkumu a průmyslu),
• speciální záznamová technika (vysokorychlostní kamera, termokamera atp.) a její využití v oblasti výzkumu a průmyslu,
• prezentace jednotlivých přístrojů a zařízení v oblasti mikroskopie a NDT.


Ve výše uvedených oblastech se těšíme na vaše příspěvky a prezentace.


VTP FVTM